Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel 

CHECK IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน

• ชม สถานีรถไฟเสิ้งซิง เป็นสถานที่บันทึกความทรงจำเกี่ยวกับรถไฟ • ชม หมู่บ้านสายรุ้ง ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่สวยงาม • ชม วัดจงไถฉานซื่อ สนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัล • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่งดงามราวกับภาพวาด • นมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ • ชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียง • ชม เมืองเหย่หลิ่ว ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างแปลกตา • ชม พิพิธภัณฑ์กู้กง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่ไต้หวัน • ถ่ายภาพ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้าแห่งนี้เคยมีความสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก • ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง • ชม วัดหลงซันซื่อ เป็นวัดเก่าแก่กว่า 260 ปี • ช้อปปิ้ง ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง, ร้านพายสับปะรส

ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท << Journey Download >>

 

รับจัดโปรแกรม ทำแลนด์ลาวใต้ / เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง/กัมพูชา/เวียดนาม

จัดโปรแกรม private กรุ๊ป/หมู่คณะ/จอยกรุ๊ป ตามความต้องการของลูกค้า