Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel 

มนต์เสน่ห์เกาะบาหลี 3 วัน 2 คืน

สัมผัสมนต์เสน่ห์ดินแดนแห่งอารยธรรมโบราณ
โดยสายการบินไลอ้อนแอร์ Dinner สุดพิเศษ Sea food ณ หาดจิมบารัน เดนพาซาร์ (บาหลี) –  วิหารตานาห์ลอต-หาดจิมบารัน - BATIK GALUH –วัดเบซากีห์ – คินตามณี -ภูเขาไฟบาตูร์ –โรงงานกาแฟ- เทมภัคศิริงค์ - เดนปาซาร์(บาหลี)  

ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

จุดเด่นของเรา

  •      เดินทางโดยสายการบินชั้นนำของไทย Thai Smile Airways
  •      โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว
  •      สัมผัสความอลังการของ เดอะ เวเนเชี่ยน มาเก๊า
  •      นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
  •      นมัสการวัดอาม่า องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล
  •      นมัสการสิ่งศํกดิ์สิทธิ์ด้านความโชคดี+ด้านความอุดมสมบูรณ์+ด้านการมีสุขสวัสดี+ด้านการมีอายุยืนนาน ณ วัดผู่โถว
  •      ชมความสวยงามของพระราชวังหยวนหมิงขนาดใหญ่  พร้อมชมโชว์สุดอลังการ
  •      เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ และ ไวน์แดง
  •      ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกจากทั่วทุกมุมโลกที่เซนนาโด้ สแควร์
  •      ช้อปปิ้งสินค้าราคาประหยัด ณ กงเป่ย                         

กำหนดการเดินทาง เดือน ตุลาคม – มีนาคม 2561 : [เอกสาร]

วัน เวลา รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก    สนามบินดอนเมือง – เดนพาซาร์ (บาหลี) –  วิหารตานาห์ลอต-หาดจิมบารัน            (-/L/D)
เช้า  03.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 6 - 7 เคาน์เตอร์สายการบินไลอ้อนแอร์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง

   05.50 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ เดนพาซาร์ (บาหลี) โดยสายการบิน ไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 258

   11.25 น. เดินทางถึงสนามบินงูห์ราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะ
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงาม ยิ่งนัก จากนั้นนำท่านเดินทางไป หาดจิมบารัน พร้อมรับประทานอาหารเย็นสุดพิเศษ ให้ท่านได้ดื่มด่ำชมพระอาทิตย์ตกริมทะเล(ความสวยงามขึ้นอยู่กับอากาศของแต่ละวัน) ที่นี่ถือว่าจุดชมพระอาทิตย์ที่สวยงามแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายภาพ
ค่ำ   บริการอาหารเย็น เมนูพิเศษ  Sea Food ณ หาดจิมบารัน
Harris Hotel Kuta Galleria หรือเทียบเท่า
วันที่สอง    BATIK GALUH –วัดเบซากีห์ – คินตามณี -ภูเขาไฟบาตูร์ –โรงงานกาแฟ- เทมภัคศิริงค์       (B/L/D)                            
เช้า  07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่วัด ฮินดูที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดบนเกาะบาหลี ปูราเบซากีห์ (Pura Besakih) หรือ วัดเบซากีห์ ถือเป็นวัดแม่ Mother Temple ของทุกวัดบนเกาะบาหลี เป็นวัดที่มีความงดงามและมี เอกลักษณ์โดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม มีวัดอื่นรายรอบ 23 วัดตั้งลดหลันกันไปตามไหล่เขา โดยมี วัดเปนาทารัน (Pura PenataranAgung) ตั้งเป็นประธานอยู่ตรงกลาง ทุกๆวัน จะมีศาสนิกชนมาประกอบพิธีกรรมและทุกๆ คนจะต้องแต่งกายตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวบาหลี โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟกุนุงอากุง ซึ่งมีความสูงมากที่สุดบนเกาะคือ มีความสูงถึง 3,142 เมตรจากระดับน้ำทะเล ถือ เป็นด่านแรกสำหรับการเริ่มต้นพิชิตภูเขาไฟกูนุงอากุงด้วย นำท่านเดินทางไป BATIK GALUH ชมอุตสาหกรรมการผลิต และเพ้นท์ ผ้าบาติก ชมการสาธิตการทำผ้าบาติกแบบบาหลี เป็นงานฝีมือ แต่ละขั้นตอน ชมผ้าบาติกที่เป็นของชั้นเยี่ยมที่ส่งออกจำหน่ายทั่วโลก จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้นๆ บนเกาะบาหลี ชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลีและตั้งอยู่ด้านข้างภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,717 เมตร นำท่านเดินทางตามเส้นทางลดระดับความสูงของแนวภูเขาท่ามกลางธรรมชาติป่าสนในบรรยากาศเย็นสบาย ผ่านหุบเขาทุ่งนาขั้นบันได อันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะบาหลี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟ และทดลองชิมกาแฟขี้ชะมดรวมถึงเลือกซื้อสินค้าจากโรงงานกาแฟได้โดยตรงอีกด้วย

เที่ยง  12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต์)
หลังอาหารหลังนำท่านเดินทางสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์ ธีร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิริงค์) สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีต้นน้ำมาจากภูเขาไฟ ซึ่งชาวบาหลี ปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อว่า เมื่อใครได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้จะสามารถรักษาโรคภัยและจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆตัววิหารจากนั้นเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซียน ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูก อาทิเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง ไม้แกะสลัก พวงกุญแจ (ท่านสามารถต่อราคาสินค้ากับแม่ค้าได้ถึง 50 -70 %)

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
Harris Hotel Kuta Galleria หรือเทียบเท่า
วันที่สาม   เดนปาซาร์(บาหลี)- กรุงเทพฯ (B/-/-)   
เช้า  07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
   09.30 น.

พร้อมกันที่ ล็อบบี้โรงแรมได้เวลานำท่านออกเดินทางจากที่พัก อำลาเกาะสวรรค์บาหลี เพื่อเดินทางไปสนามบินเดนปาซาร์บาหลี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

เที่ยง  13.20 น. นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL259
บ่าย  14.25 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 
**อย่าลืมพาสปอร์ตในวันเดินทาง***

อัตราค่าบริการ

 

หมายเหตุ
**ในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่มขึ้นผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มเติม ตามความเป็นจริง
**บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
**ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
**การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ถ้าหากว่าไม่ถึง 6 เดือน จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวสายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯอาทิการนัดหยุดงานการจลาจลเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

การจองทัวร์และการชำระเงิน
1. ทางบริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำท่านละ 8,000 บาท/ท่าน สำหรับการจองทัวร์
2. กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางเพื่อสำรองที่นั่งสายการบิน อายุเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน โดยมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
3. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันก่อนการเดินทาง
การจองทัวร์ จะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ มีหลักฐานการจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงินค่ามัดจำทัวร์ เท่านั้น

เงื่อนไขการยกเลิก
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณีทำการจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชำระค่ามัดจำตามวันเวลาที่บริษัทฯกำหนดให้ต้องชำระ เนื่องจากจะทำให้เสียโอกาสในการจองทัวร์ของท่านอื่น
• กรณีที่บริษัทฯได้ทำการ ออกตั๋วกับสายการบินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะไม่ดำเนินการคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้ท่าน ไม่ว่าจะในกรณีไดก็ตาม เนื่องจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทัวร์ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

 

 

 

รับจัดโปรแกรม ทำแลนด์ลาวใต้ / เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง/กัมพูชา/เวียดนาม

จัดโปรแกรม private กรุ๊ป/หมู่คณะ/จอยกรุ๊ป ตามความต้องการของลูกค้า