Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel 

หนานโถว(สุริยันจันทรา)-ไทเป-เถาหยวน(เหย่หลิว) 6 วัน 5 คืน

เมืองเจียอี้ –นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน – ป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง – แวะชิมชา - หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE –เมืองเกาสง – ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต – วัดฝอกวงซัน –เจดีย์เสือมังกร –แวะถ่ายรูป FORMOSA BOULOVARD – หมู่บ้านวัฒนธรรมหอกลอง - เมืองหนานโถว เมืองหนานโถว- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – วัดจงไถซานซื่อ – ศูนย์เครื่องสำอางค์– ฟาร์มชิงจิ้ง – เมืองไทจง– ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง – ไทเป - ศูนย์เครื่องประดับ – บ้านพักมาดามเจียง –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)– ร้านขนมพายสับปะรด –DUTY FREE – ซีเหมินติง – เถาหยวน เถาหยวน – จิ่วเฟิ่น – เหย่หลิ่ว – ไทจง

ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

กำหนดการเดินทาง เดือน กรกฏาคม – กันยายน 2560  : [เอกสาร]

วัน เวลา รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก  กรุงเทพ ฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไทจง –เมืองเจียอี้ (-/-/-)
เช้า  13.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยเวียตเจ็ท แอร์ THAI VEITJET AIR(VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ (ไม่มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง)
   16.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองไทจง เที่ยวบินที่ VZ3560
   20.30 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองไทจง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ (บริการอาหารว่างบนรถ)
พักที่ โรงแรม ALI- INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง  เมืองเจียอี้ –นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน – ป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง – แวะชิมชา - หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE –เมืองเกาสง – ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
เช้า  08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารนำท่านสู่ อุทยานอาหลีซาน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน อยู่ในเขตเมืองเจียอี้ (Chiayi) ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน เป็นแหล่งผลิตชาคุณภาพสูงที่ขึ้นชื่อในระดับนานาชาติ คนไต้หวันนิยมเดินทางมาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดเขาในยามเช้าที่นี่ ตามความเชื่อดั้งเดิมที่ว่า หมอกบนยอดเขาในยามเช้า อุดมไปด้วยพลังชี่ซึ่งก็คือพลังลมปราณ ที่ถือเป็นพลังพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ หากได้มาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เขาอาหลี่ซาน จะถือว่าเป็นมงคลกับชีวิต ด้วยทัศนีย์ภาพสวยงามและอากาศที่ดี ทำให้อุทยานแห่งนี้ สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี จากนั้นนำคณะนั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาหลีซาน ชม สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี ภายในอุทยานยังมี ทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบที่นำสายน้ำจากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้
เที่ยง  12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูอาหารพื้นเมืองบนอุทยาน
หลังอาหารนำท่านลงจากอุทยานอาหลีซาน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ให้ท่านได้แวะชิมชาอู่หลงขึ้นชื่อให้เลือกซื้อเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE อดีตเป็นบ้านพักของทหารญี่ปุ่นในช่วงปกครองไต้หวัน ภายในหมู่บ้านจะเป็นบ้านเก่าสไตส์ญี่ปุ่นชั้นเดียว ปัจจุบันเป็นร้านขายของเก๋ไก๋มากมาย รวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของที่นี้ด้วย ให้ท่านได้ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และถ่ายรูปกับวิวสวยๆที่ไม่ควรพลาดได้เวลาอันสมควร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกาสง เมืองทางตอนใต้ของไต้หวันและถือว่าเป็นจังหวัดที่มีคนอยู่หนาแน่นมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รู้จักกันดีในเมืองท่าที่สำคัญและใหญ่ที่สุดของไต้หวันและยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมอีกต่างหาก (เมืองเกาสงได้อยู่ในลิส 5 เมืองที่ดีที่สุดสำหรับการขี่จักรยานในเอเชีย รองจากปักกิ่ง และเกียวโต)จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืน ลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดไนท์มาร์เก็ตชื่อดังที่สุดของเมืองเกาสงที่มีเป็นตลาดถนนคนเดินที่มีร้านค้าต่างๆตั้งขายทั้ง 2 ข้างของถนน และถูกรีโนเวทเพื่อให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยว มีอาหารไต้หวันขายอยู่ทุกเมนู รวมทั้งเมนูยอดฮิตต่างๆของเมืองเกาสงด้วย ตลาดแห่งนี้ ขายทุกสิ่งอย่าง ตั้งแต่ ของกินเล่น อาหาร เครื่องดื่ม คาเฟ่ ของเล่น ของสะสม ของฝาก ของที่ระลึก เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ โดยเฉพาะอาหารท้องถิ่นที่ทำมาจากอาหารทะเล เพราะเกาสงเป็นเมืองท่า ติดทะเล
ค่ำ  

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
พักที่ โรงแรม HOTEL D KHAOSUNG หรือเทียบเท่า

วันที่สาม  เมืองเกาสง – วัดฝอกวงซัน –เจดีย์เสือมังกร –แวะถ่ายรูป FORMOSA BOULOVARD – หมู่บ้านวัฒนธรรมหอกลอง - เมืองหนานโถว (B/L/D)
เช้า  08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารนำท่านสักการะพระอามิตพุทธที่ พุทธสถานฝอกวงซัน เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในไต้หวัน เป็น 1 ใน 4 วัดใหญ่ที่สุดของไต้หวันประจำภาคใต้ ชมพระอุโบสถพระพุทธรูป 14,800 องค์ ที่สามารถบรรจุ
ศาสนิกชนได้ถึง 1,000 คน ไฮไลท์ของที่นี่คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่สูงถึง 33 เมตร ประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนเขาล้อมรอบด้วยพระพุทธรูปอีก 480 องค์ มีอาณาเขตกว้างขวางปกคลุมภูเขาทั้งลูก จากนั้นชม เจดีย์เสือมังกร ตั้งอยู่ภายในทะเลสาบดอกบัว ห่างจากศาลาฤดูใบไม้ผลิและศาลาฤดูใบไม้ร่วงไปทางทิศใต้ประมาณ 700 เมตร บริเวณปากมังกรจะเป็นทางเข้าสู่ภายในเจดีย์ และบริเวณปากเสือจะเป็นทางออก สามารถขึ้นไปยังชั้นบนเพื่อชมทิวทัศน์รอบ ๆ บึง ที่มีสิ่งปลูกสร้างและวัดต่างๆ รอบบริเวณ เจดีย์คู่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์การเดินเข้าไปทางปากของมังกร และเดินออกมาทางปากของเสือถือเป็นเสมือนการเปลี่ยนจากความโชคร้ายให้กลายเป็นความโชคดี
เที่ยง  12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านแวะถ่ายรูป FORMOSA BOULOVARD โดมแห่งแสง ตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟใต้ดิน MRT Formosa Boulevard Station ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง 2 สายรถไฟสีส้มและสีแดง เป็นงานประติมากรรมกระจกสีกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวอิตาลี ที่เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆด้วยแนวคิดของดิน น้ำ ลม ไป เป็นสี แดง เหลือง น้ำเงิน เขียว เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองเกาสง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านวัฒนธรรมหอกลอง” (Ten Drum Cultural Village) ที่นำเอาโรงงานน้ำตาลร้างเก่าแก่ ที่สร้างขึ้นในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ายึดครองไต้หวัน ก่อนถูกทิ้งร้างหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มาปรับปรุงและเปิดเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมหอกลอง โดยกลุ่ม Ten Drum Art Percussion Group ซึ่งไฮไลต์ของที่นี่ก็คือการแสดงโชว์ศิลปะการตีกลองของไต้หวัน ที่นำมาผูกกับเรื่องราวของโรงงานน้ำตาลแห่งนี้ สิ่งที่น่าชื่นชมของหมู่บ้านวัฒนธรรมหอกลองแห่งนี้ก็คือการรักษาสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ต่างๆ ของโรงงานไว้และยังปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ ไม่ปล่อยให้ทิ้งร้างโทรมไปตามกาลเวลาและไม่ต้องทุบทิ้งสร้างใหม่ บ้างนำมาปรับปรุงเป็นร้านกาแฟ บ้างเป็นสถานที่นั่งพักผ่อนอ่านหนังสือ เป็นโรงละคร ฯลฯ และนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ยังสามารถมาร่วมเวิร์กชอปการทำกลอง และลองฝึกตีกลองในท่วงทำนองพื้นเมืองได้อีกด้วย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) ตั้งอยู่ทางตอนกลางของไต้หวัน และมีขนาดใหญ่ที่สุดในไต้หวัน และเป็นเมืองเดียวที่ไม่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแบบภูเขาสูง เมืองนี้มั่งคั่งด้วยทรัพยากร และทัศนียภาพที่สวยงาม หนานโถว เป็นแหล่งท่องเที่ยว เขตตอนกลางของประเทศ ส่วนใหญ่เป็น home stay บนเขาเป็นที่ๆเหมาะสำหรับพักผ่อน และชมทะเลหมอกยามเช้า อากาศช่วงปรกติในฤดูร้อน จะเย็นประมาณ 13-16 องศาเซลเซียส
ค่ำ   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
พักที่ โรงแรม SUNMOON HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่   เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – วัดจงไถซานซื่อ – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ฟาร์มชิงจิ้ง– เมืองไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
เช้า  08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารนำท่านสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร
และนําท่าน ล่องเรือชมบรรยากาศทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านได้กราบนมัสการรูปปั้น พระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซ้าจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา
จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ซึ่งภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
เที่ยง  12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซานซื่อ มีชื่อเสียงในด้านการฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิที่สืบทอดมาจากปรมาจารย์ฮุ่ยเหนิงในจีน วัดแห่งนี้ยังได้รับการกล่าวขานว่ามีศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัล และวัดมหายานที่ธิเบต อีกทั้งยังเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน สัญลักษณ์ของวัดนี้เป็นรูปมือถือดอกบัว วัดจงไถฉาน เป็นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดของไต้หวัน เป็นวัดใหญ่ประจำภาคกลางของไต้หวัน เป็นสถานที่สำหรับจารึกแสวงบุญของชาวไต้หวัน ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่าหมื่นล้านบาท โดยออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกัน กับที่สร้างตึก 101 มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งมาก เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่าง รุนแรงทำให้หมู่บ้านใกล้วัดถูกกลืนหายไปแต่วัดนี้กลับไม่เป็นอะไรเลย นับตั้งแต่นั้นมากผู้คนต่างพากันเลื่อมใส่ศรัทธาเป็นอย่างมาก นำท่านชม ฟาร์มแกะชิงจิ้ง เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่อยู่บนภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศและสิ่งก่อสร้างต่างๆโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด์ แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟาร์มที่เลี้ยงแกะและบริเวณชมวิว ในบริเวณฟาร์มเราสามารถสัมผัสแกะได้อย่างใกล้ชิด เชิญท่านอิสระให้อาหารแกะ และถ่ายรูปกับแกะตามอัธยาศัย สภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองไทจง (Taichung) (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 3 ของไต้หวัน เป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายรอให้นักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวกัน สถานที่ที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวไทยคงหนีไม่พ้น ตลาดกลางคืนฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน มีความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็นท้องถิ่น และของกินต่างๆทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล์ Street Food ทำให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมาย มีอะไรน่าสนใจสำหรับคนทุกเพศทุกวัยด้วยความที่ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฝงเจี่ย จึงมีสินค้าเกี่ยวกับแฟชั่นและวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษาขายในราคาไม่แพงมากด้วย สินค้าขึ้นชื่อได้แก่ รองเท้ากีฬา ONITSUKA TIGER , NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS
ค่ำ   อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
พักที่ โรงแรม FULL SPRING TAICHUNG HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า   ไทจง –ไทเป- ศูนย์เครื่องประดับ – บ้านพักมาดามเจียง –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)– ร้านขนมพายสับปะรด –DUTY FREE – ซีเหมินติง – เถาหยวน (B/L/-)
เช้า  07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่เมืองไทเปโดยรถโค้ช(ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)
ถึงเมืองไทเปนำท่านชม ศูนย์เครื่องประดับและสินค้าพื้นเมือง เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก สินค้าเกษตรพื้นบ้าน จากทุกภูมิภาค ของไต้หวัน กว่า 20,000 ชนิด อาทิเช่น ศูนย์ประการังไต้หวันเกรดพรีเมี่ยม อัญมณี หยิกหินตาแมว หินเป่ยโถว น้ำหอม แผ่นมาร์คหน้า ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว สร้อยคอเวชสำอางค์ สินค้าแบรนเนม น้ำหอม เครื่องสำอางค์ ราคาถูก เสื้อผ้า แว่นตา เป็นให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ้านพักมาดามเจียง (ซื่อหลินกวนตี่) คือบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คแห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณที่กว้างขวาง อีกทั้งยังมีสนามหญ้า สวนดอกไม้อีกนานาชนิดที่ช่วยเพิ่มสีสันให้กับบริเวณบ้านพัก นอกจากนี้ ซื่อหลินกวนตี่ ยังมีจุดเด่นที่น่าสนใจอยู่ที่ รูปปั้นประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในอิริยาบทต่างๆ ที่มีอยู่มากมายเรียงรายอยู่รอบๆสนามหญ้า จากนั้น นำท่านไปยังบ้านพักของมาดามเจียงไคเช็ค เพื่อชมห้องพักต่างๆ รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่เคยใช้งานจริงในช่วงที่ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ดำรงตำแหน่งอยู่
 เที่ยง  12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและนำท่านขึ้นลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม มาหมายหลายยี่ห้อ อาทิ เช่น ROLEX , CHANNEL , LOUIS VITTON ,PRADA PATEK เป็นต้น
นำทุกท่านแวะเยี่ยมชม ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรดด้วยตัวทุกท่านเอง และสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน นอกจากมีขนมพายสัปปะรดแล้ว ยังมีขนมอื่นๆอีกมากมายอาทิเช่น ขนมพายเผือก ขนมพระอาทิตย์ ท็อฟฟี่แอลมอนด์ ป็อบคอร์น โมจิ ให้ท่านได้เลือกซื้อ สินค้าปลอดภาษี Duty Free ของไต้หวัน อาทิเช่น รองเท้า แว่นตา น้ำหอม เป็นต้น
นำคณะสู่ ตลาดซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ
ค่ำ   อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเถาหยวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันงดงามและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกำลังเป็นที่นิยม เพื่อให้รู้จักเขตประวัติศาสตร์ต้าซี (Dasi) ระหว่างชายฝั่งกับเมือง คุณจะได้พบกับป่าไซเปรสโบราณและอ่างเก็บน้ำอันกว้างใหญ่
พักที่ โรงแรม KING’S PARADISE TAOYUAN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก เถาหยวน – จิ่วเฟิ่น – เหย่หลิ่ว – ไทจง –สนามบินเมืองไทจง - กรุงเทพฯ (B/L/D)
เช้า  08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารนำท่านสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง จึงมีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว " ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ทำให้จิ่วเฟิ่นกลับมาคึกคักชีวิตชีวาอีกครั้ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้อของกินที่แปลกตา อีกทั้งยังมีบัวลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวัน เนื่องจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได้ นอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกมากมายที่ทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
 เที่ยง  12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เหย่หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก
จากนั้นนำท่านเดินทาง กลับสู่ เมืองไทจง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้แวะเข้าพักผ่อนอิริยะบถ ตามจุดพักรถ
เย็น   รับประทานอาหารเย็น เมนู สุกี้ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน 
ค่ำ  21.00 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ต เที่ยวบินที่ VZ3560
(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
   23.30 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

 
**อย่าลืมพาสปอร์ตในวันเดินทาง***

 

 

รับจัดโปรแกรม ทำแลนด์ลาวใต้ / เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง/กัมพูชา/เวียดนาม

จัดโปรแกรม private กรุ๊ป/หมู่คณะ/จอยกรุ๊ป ตามความต้องการของลูกค้า