Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel 

ไทเป(ตึกไทเป 101) -เถาหยวน(เหย่หลิว) 5วัน 4คืน

เมืองเจียอี้ - อุทยานอาหลีซาน -นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอาหลีซาน –ป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง –แวะชิมชา - หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE – เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – วัดจงไถซานซื่อ – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ฟาร์มชิงจิ้ง– เมืองไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง – ศูนย์เครื่องประดับ – บ้านพักมาดามเจียง –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)– ร้านขนมพายสับปะรด –DUTY FREE – ซีเหมินติง – เถาหยวน เถาหยวน – จิ่วเฟิ่น – เหย่หลิว – ไทจง- สนามบินเมืองไทจง

ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

กำหนดการเดินทาง เดือน กรกฏาคม – กันยายน 2560  : [เอกสาร]

วัน เวลา รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก    กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไทจง – เมืองเจียอี้                    (-/-/-)   
เช้า  13.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยเวียดเจ็ท THAI VEITJET (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ (ไม่มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง)

   16.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองไทจง โดยเที่ยวบินที่ VZ 3560
   20.30 น.

ถึงท่าอากาศยานเมืองไทจง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ (บริการอาหารว่างบนรถ)
พักที่ โรงแรม ALI-INTERNATIONAL HOTEL CHIAYI หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง  เมืองเจียอี้ –อุทยานอาหลีซาน - นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอาหลีซาน –ป่าสนพันปี-ทะเลสาบสองพี่น้อง –ชิมชา - หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE –เมืองหนานโถว (B/L/D)
เช้า  08.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านสู่ อุทยานอาหลีซาน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ที่มีความสวยงามอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯ ที่มีความสวยงามมาก สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ จากนั้นนำคณะ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาหลีซาน ตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่นี่ เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ เทือกเขา ลำเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรียบไม่ได้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเยือน ภายในอุทยานยังมี ทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบที่นำสายน้ำจากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี

เที่ยง  12.00 น.

บริหารอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมืองบนอุทยาน
หลังอาหารนำท่านเดินทางลงจากอุทยานอาหลีซาน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ให้ท่านแวะชิมชาอู่หลง ขึ้นชื่อให้เลือกซื้อเป็นของฝาก นำท่านสู่ หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE เยี่ยมชม หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ ( Hinoki Village) อดีตเป็นบ้านพักของทหารญี่ปุ่น ในช่วงปกครองไต้หวัน ภายในหมู่บ้านจะเป็นบ้านเก่า สไตส์ญี่ปุ่นชั้นเดียว ปัจจุบันเป็นร้านขายของเก๋ไก๋มากมาย รวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของที่นี้ด้วย ให้ท่านได้ชม เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และถ่ายรูปกับวิวสวยๆที่ไม่ควรพลาด นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว ตั้งอยู่ทางตอนกลางของไต้หวัน เป็นเทศมณฑลหนึ่งของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และมีขนาดใหญ่ที่สุดในไต้หวัน มีเมืองหลวงชื่อ หนานโถวซิตี้ เป็นเมืองเดียวที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่รอบล้อมไปด้วยภูเขาสูงที่ลดหลั่นกันไป

ค่ำ   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ปลาประธานาธิบดี
พักที่โรงแรม SUNMOON HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่สาม  เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – วัดจงไถซานซื่อ – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ฟาร์มชิงจิ้ง – เมืองไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
เช้า  08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารนำท่านสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร
นําท่านล่องเรือชมบรรยากาศทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านได้กราบนมัสการรูปปั้น พระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซ้าจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ซึ่งภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

เที่ยง  12.00 น.

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซานซื่อ มีชื่อเสียงในด้านการฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิที่สืบทอดมาจากปรมาจารย์ฮุ่ยเหนิงในจีน วัดแห่งนี้ยังได้รับการกล่าวขานว่ามีศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัล และวัดมหายานที่ธิเบต อีกทั้งยังเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน สัญลักษณ์ของวัดนี้เป็นรูปมือถือดอกบัว วัดจงไถฉาน เป็นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดของไต้หวัน เป็นวัดใหญ่ประจำภาคกลางของไต้หวัน เป็นสถานที่สำหรับจารึกแสวงบุญของชาวไต้หวัน ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่าหมื่นล้านบาท โดยออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกัน กับที่สร้างตึก 101 มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งมาก เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงทำให้หมู่บ้านใกล้วัดถูกกลืนหายไปแต่วัดนี้กลับไม่เป็นอะไรเลย นับตั้งแต่นั้นมากผู้คนต่างพากันเลื่อมใส่ศรัทธาเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านชม ฟาร์มแกะชิงจิ้ง เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่อยู่บนภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศและสิ่งก่อสร้างต่างๆโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด์ แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟาร์มที่เลี้ยงแกะและบริเวณชมวิว ในบริเวณฟาร์มเราสามารถสัมผัสแกะได้อย่างใกล้ชิด เชิญท่านอิสระให้อาหารแกะ และถ่ายรูปกับแกะตามอัธยาศัย สภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองไทจง (Taichung) (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) ไทจงเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 3 ของไต้หวัน เป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายรอให้นักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวกัน สถานที่ที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวไทยคงหนีไม่พ้น ตลาดกลางคืนฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน มีความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็นท้องถิ่น และของกินต่างๆทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล์ Street Food ทำให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมาย มีอะไรน่าสนใจสำหรับคนทุกเพศทุกวัยด้วยความที่ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฝงเจี่ย จึงมีสินค้าเกี่ยวกับแฟชั่นและวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษาขายในราคาไม่แพงมากด้วย สินค้าขึ้นชื่อได้แก่ รองเท้ากีฬา ONITSUKA TIGER , NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS

ค่ำ  

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
พักที่ โรงแรม FULL SPRING TAICHUNG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่   ไทจง – ไทเป – ศูนย์เครื่องประดับ – บ้านพักมาดามเจียง –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)– ร้านขนมพายสับปะรด –DUTY FREE – ซีเหมินติง – เถาหยวน (B/L/-)
เช้า  08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่เมืองไทเปโดยรถโค้ช ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
ถึงเมืองไทเป นำชม ศูนย์เครื่องประดับและสินค้าพื้นเมือง เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก สินค้าเกษตรพื้นบ้าน จากทุกภูมิภาค ของไต้หวัน กว่า 20,000 ชนิด อาทิเช่น ศูนย์ประการังไต้หวันเกรดพรีเมี่ยม อัญมณี หยกหินตาแมว หินเป่ยโถว น้ำหอม แผ่นมาร์คหน้า ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว สร้อยคอเวชสำอางค์ สินค้าแบรนเนม น้ำหอม เครื่องสำอางค์ ราคาถูก เสื้อผ้า แว่นตา เป็นให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ้านพักมาดามเจียง (ซื่อหลินกวนตี่) คือบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คแห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณที่กว้างขวาง อีกทั้งยังมีสนามหญ้าสวนดอกไม้อีกนานาชนิดที่ช่วยเพิ่มสีสันให้กับบริเวณบ้านพัก นอกจากนี้ ซื่อหลินกวนตี่ ยังมีจุดเด่นที่น่าสนใจอยู่ที่ รูปปั้นประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในอิริยาบทต่างๆ ที่มีอยู่มากมายเรียงรายอยู่รอบๆสนามหญ้า จากนั้นนำท่านไปยังบ้านพักของมาดามเจียงไคเช็คเพื่อชมห้องพักต่างๆรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่เคยใช้งานจริงในช่วงที่ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คดำรงตำแหน่ง

เที่ยง  12.00 น.

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและนำท่านขึ้นลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที ให้ท่าน อิสระช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนม มาหมายหลายยี่ห้อ อาทิ เช่น ROLEX , CHANNEL , LOUIS VITTON ,PRADA PATEK เป็นต้น นำทุกท่านแวะเยี่ยมชม ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรดด้วยตัวทุกท่านเอง และสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน นอกจากมีขนมพายสัปปะรดแล้ว ยังมีขนมอื่นๆอีกมากมายอาทิเช่น ขนมพายเผือก ขนมพระอาทิตย์ ท็อฟฟี่แอลมอนด์ ป็อบคอร์น โมจิ นำคณะเลือกช้อป สินค้า Duty Free สินค้าปลอดภาษี อาทิเช่น น้ำหอม แผ่นมาร์คหน้า ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว นาฬิกา แว่นตา เวชสำอางค์ สินค้าแบรนเนม น้ำหอม เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย เป็นต้น นำท่านช้อปปิ้งต่อที่ ตลาดซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย

ค่ำ  

อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
สมควรแก่เวลานำท่านสู่ เมืองเถาหยวน (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเถาหยวนเป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันงดงามและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกำลังเป็นที่นิยม เพื่อให้รู้จักเขตประวัติศาสตร์ต้าซี (Dasi) ระหว่างชายฝั่งกับเมือง คุณจะได้พบกับป่าไซเปรสโบราณ และอ่างเก็บน้ำอันกว้างใหญ่
พักที่ โรงแรม KING’S PARADISE TAOYUAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า      เถาหยวน – จิ่วเฟิ่น – เหย่หลิ่ว – ไทจง –สนามบินเมืองไทจง - กรุงเทพ          (B/L/D)
เช้า  07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง จึงมีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว " ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ทำให้จิ่วเฟิ่นกลับมาคึกคักชีวิตชีวาอีกครั้ง อีกทั้งยังมีบัวลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวัน เนื่องจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได้ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของกินที่แปลกตา และสินค้าอีกมากมายที่ถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

 เที่ยง  12.00 น.

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เหย่หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดารูป เทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก
จากนั้นนำท่านเดินทาง กลับสู่ เมืองไทจง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้แวะเข้าพักผ่อน
อิริยะบถ ตามจุดพักรถ

เย็น  16.40 น.

รับประทานอาหารเย็น เมนู สุกี้ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน 

ค่ำ  21.00 น.

เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ3560
(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)

  23.30 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

 
**อย่าลืมพาสปอร์ตในวันเดินทาง***

 

 

รับจัดโปรแกรม ทำแลนด์ลาวใต้ / เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง/กัมพูชา/เวียดนาม

จัดโปรแกรม private กรุ๊ป/หมู่คณะ/จอยกรุ๊ป ตามความต้องการของลูกค้า