Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel 

สุราบาย่า – โบรโม่ – บาหลี 5 วัน 4 คืน

สัมผัสความอลังการของสุราบาย่า โปรโบลิงโก สุราบาย่า โรงงานผลิตเครื่องหนัง พิพิธภัณฑ์ยาสูบ ย่านไชน่าทาว อนุสรณ์เรือดำน้ำ พิพิธภัณฑ์ยาสูบ ย่านไชน่าทาว สุราบาย่า เดนพาซาร์(บาหลี) หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟบาตูร์ ปูราเบซากีห์ โรงงานกาแฟ เทมภัคศิริงค์ ตลาดปราบเซียน เดนพาซาร์(บาหลี) จาการ์ต้า

ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท

                      

กำหนดการเดินทาง เดือน พฤษภาคม – ธันวาคม 2560  : [เอกสาร]

วัน เวลา รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ – จาการ์ต้า – สุราบาย่า – โปรโบลิงโก – ภูเขาไฟโบรโม่                    (-/L/D)   
เช้า  04.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์G ประตู 4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง 
   06.35 น. นำท่านออกเดินทางสู่จาการ์ต้า โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย  เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)
   10.10 น. ถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา (จาการ์ต้า) เพื่อแวะต่อเครื่องสู่ เมืองสุราบาย่า
เที่ยง  12.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองสุราบาย่า โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย  เที่ยวบินที่ GA314 (บริการอาหารว่าง)
บ่าย  14.00 น. เดินทางถึง สนามบินจูอันดา (Juanda International Airport)
เมืองสุราบาย่า ซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญอีกเมืองหนึ่งของประเทศ
อินโดนีเซีย รู้จักกันในฐานะ ‘เมืองแห่งวีระบุรุษ’ และเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียซูการ์โนเมืองแห่งนี้ความสำคัญไม่แพ้เมืองจาการ์ต้าเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียสุราบาย่าเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสองของอินโดนีเซีย และเป็นเมืองท่าสำคัญของชวาตะวันออก จากนั้นนำท่านเดินทางออกจากตัวเมืองมุ่งหน้าสู่เมืองโปรโบลิงโก ดินแดนแห่งภูเขาไฟ ผ่านหมู่บ้านต่างๆ ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชนพื้นเมืองตลอดเส้นทาง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง)
ค่ำ   บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Bromo Cottages Hotel หรือเทียบเท่า
  
วันที่สอง    ภูเขาไฟโบรโม่ – สุราบาย่า – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – พิพิธภัณฑ์ยาสูบ – ย่านไชน่าทาว      (-/-/D)                            
เช้า  03.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จุดชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ ที่ยอดเขาพีนาจากันในระดับความสูง 2,700 เมตรด้วยรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4WDจุดชมวิว แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟที่สวยที่สุดชมภาพตื่นตาตื่นใจของแสงอาทิตย์ยามเช้ากระทบกับปากปล่องภูเขาไฟสาดส่องกระทบกับกลุ่มควันจากปากปล่องภูเขาไฟที่ล่องลอยอยู่เปรียบเสมือนภาพแห่งลมหายใจของภูเขาไฟแห่งนี้ซึ่งมีความสวยงามเหนือคำบรรยายเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือนที่แห่งนี้จากนั้นนำท่านเดินเดินทางลงจากยอดเขาพีนาจากันนำท่านสู่บริเวณแอ่งทะเลทราย บริเวณภูเขาไฟโบรโม่จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินขึ้นชมวิวบริเวณปากปล่องภูเขาไฟโบรโม่ หรือ เลือกขี่ม้าเพื่อชมปากปล่องภูเขาไฟ (ไม่รวมค่าขี่ม้าและทิปคนดูแลม้าประมาณ 100,000 IDR (300บาท) อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและดื่มด่ำบรรยากาศอันงดงาม ความอลังการของภูเขาไฟโบรโม่*** ควรเตรียมเสื้อกันหนาวชนิดกันลม, ถุงมือ, หมวก, ผ้าปิดปาก และ ผ้าปิดจมูกเนื่องจากจุดชมวิวมีอากาศค่อนข้างเย็น ประมาณ 10 องศา และอาจจะมีฝุ่นเถ้าจากภูเขาไฟลอยพัดผ่านมาเป็นบางครั้ง ***
จากนั้นนำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านได้รับประมานอาหารเช้า และทำธุระส่วนตัวเก็บของสัมภาระต่างๆ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับไปยังเมือง สุราบาย่า
   08.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองสุราบาย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง)
เที่ยง  12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านแวะชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องหนังที่ โรงงานผลิตเครื่องหนังTANGGULANGIN LEATHER INDUSTRY ที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของเกาะชวา
ค่ำ   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Novotel Surabaya Hotel // Mercure Surabaya Hotel หรือเทียบเท่า
  
  
วันที่สาม   อนุสรณ์เรือดำน้ำ – พิพิธภัณฑ์ยาสูบ – ย่านไชน่าทาว – สุราบาย่า – เดนพาซาร์(บาหลี)  
เช้า  07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์เรือดำน้ำ (Submarine Monument) เป็นเรือดำน้ำที่ได้ซื้อมาจากสหภาพโซเวียต ซึ่งเป็นเรือที่ทันสมัยที่สุดในช่วงเวลานั้น เรือลำนี้ได้ประจำการในกองทัพเรืออินโดนีเซีย จนถึง ค.ศ.1991 ก็ได้ปลดระวาง แล้วจึงนำมาสร้างเป็น อนุสาวรีย์ในปัจจุบัน จากนั้นนำท่านสู่ ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง อิสระนำท่านช้อปปิ้งสินค้าสินค้าพื้นเมืองที่มีคุณภาพหลากหลายชนิดที่ผลิตในเกาะชวาเพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัยนำท่านชมเมืองสุราบาย่า นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ยาสูบ House of Sampoerna สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1862 ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ต่อมาในปี 1932 ถูกซื้อ โดย Liem Seeng Tee ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งของ Sampoerna โดยใช้เป็นสถานที่ผลิตบุหรี่ Sampoerna ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย เป็นพิพิธภัณฑ์ยาสูบ และเป็นโรงงานทำบุหรี่เก่าแก่ ใช้การมวนบุหรี่ด้วยมือได้เร็ว จนแทบจะจับภาพไม่ทันเลยทีเดียว โดยในปัจจุบันกิจการถูกซื้อโดย Philip Morris International ภายในมีหอประชุมขนาดใหญ่ และอาคารขนาดเล็ก อีกทั้งยังมีการจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ บอกเล่าประวัติความเป็นมาของ Sampoerna มีหอศิลป์ที่จัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินที่ดีที่สุดในอินโดนีเซียนำท่านสู่ย่านไชน่าทาว ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองสุราบาย่า
เที่ยง  12.40 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินจูอันดา เมืองสุราบาย่า
บ่าย  16.25 น. นำท่านเดินทางสู่ เมือง เดนพาซาร์(บาหลี) โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย.เที่ยวบินที่ GA 344 (บริการอาหารว่าง)
  18.50 น. เดินทางถึงสนามบินงูห์ราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะ
ค่ำ   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน
พักที่ Harris Hotel Kuta Galleria หรือเทียบเท่า
  
  
วันที่สี่   หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์  – ปูราเบซากีห์ –  โรงงานกาแฟ เทมภัคศิริงค์  - ตลาดปราบเซียน  (B/L/D)
เช้า  07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็นหนึ่งใน อาณาจักรยุคต้น ๆ บนเกาะบาหลี ชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด ในบาหลีและตั้งอยู่ด้านข้างภูเขาไฟที่ยัง คุกรุ่นอยู่ มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,717 เมตร นำท่านเดินทางตามเส้นทางลดระดับความสูงของแนวภูเขาท่ามกลางธรรมชาติป่าสนในบรรยากาศเย็นสบาย ผ่านหุบเขาทุ่งนาขั้นบันได อันเป็เอกลักษณ์ของเกาะบาหลี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัด ฮินดูที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดบนเกาะบาหลี ปูราเบซากีห์ (Pura Besakih) หรือ วัดเบซากีห์ ถือเป็นวัดแม่ Mother Temple ของทุกวัดบนเกาะบาหลี เป็นวัดที่มีความงดงามและมี เอกลักษณ์โดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม มีวัดอื่นรายรอบ 23 วัดตั้งลดหลันกันไปตามไหล่เขาโดยมีวัดเปนาทารัน (Pura PenataranAgung) ตั้งเป็นประธานอยู่ตรงกลาง ทุกๆวันจะมีศาสนิกชนมาประกอบ พิธีกรรมและทุกๆคนจะต้องแต่งกายตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวบาหลี โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟกุนุงอากุงซึ่งมีความสูงมากที่สุดบนเกาะคือ มีความสูงถึง 3,142 เมตรจากระดับน้ำทะเล ถือ เป็นด่านแรกสำหรับการเริ่มต้นพิชิตภูเขาไฟกูนุงอากุงด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟ และทดลองชิมกาแฟขี้ชะมดรวมถึงเลือกซื้อสินค้าจากโรงงานกาแฟได้โดยตรงอีกด้วย
เที่ยง  12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต์)
หลังอาหารหลังนำท่านเดินทางสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์ ธีร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิริงค์) สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีต้นน้ำมาจากภูเขาไฟ ซึ่งชาวบาหลี ปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อว่า เมื่อใครได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้จะสามารถรักษาโรคภัยและจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆตัววิหารจากนั้นเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซียน ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูก อาทิเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง ไม้แกะสลัก พวงกุญแจ (ท่านสามารถต่อราคาสินค้ากับแม่ค้าได้ถึง 50 -70 %)
ค่ำ   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Harris Hotel Kuta Galleria หรือเทียบเท่า
  
  
วันที่ห้า       เดนพาซาร์(บาหลี) – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ (B/-/-)
เช้า  07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 
   11.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ แวะต่อเครื่องที่จากาต้าร์ โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 407 (บริการอาหารว่าง)
บ่าย  16.40 น. ออกเดินทางจากจากาต้าร์ สู่กรุงเทพ โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 864
(อาหารบนเครื่อง)
ค่ำ  20.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

 
**อย่าลืมพาสปอร์ตในวันเดินทาง***

 

 

รับจัดโปรแกรม ทำแลนด์ลาวใต้ / เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง/กัมพูชา/เวียดนาม

จัดโปรแกรม private กรุ๊ป/หมู่คณะ/จอยกรุ๊ป ตามความต้องการของลูกค้า